• Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder -de verkoper: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst; de opdrachtnemer –
de koper: degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; de opdrachtgever.

“Sunspa Benelux”: de onderneming die onder de handelsnaam Sunspa Benelux gedreven wordt door Sunspa Benelux V.O.F., gevestigd te Breda en ingeschreven
staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Breda onder nummer 17223712.

“Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Sunspa Benelux in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sunspa Benelux en op alle met Sunspa Benelux aangegane overeenkomsten.

2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijking is alleen geldig als alle vennoten en de derde partij(en) akkoord gaan. Een afwijking kan nooit door een vennoot worden goedgekeurd.

2.3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

2.4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

2.5. Daar waar in deze voorwaarden en op de Internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Aanbiedingen

3.1 Aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Sunspa Benelux schriftelijk zijn vastgelegd.

3.2 De aanbiedingen of prijsopgaven op de Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Sunspa Benelux derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 3.4 is voldaan.

3.3 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Leverings en uitvoeringstijden worden bij benadering opgegeven.

3.4 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Sunspa Benelux het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.

3.5 Koper en Sunspa Benelux komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

Prijs

4.1 De prijzen genoemd op de Internetsite zijn slechts 7 dagen geldig. Sunspa Benelux garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

4.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage.

4.3 De wijze van verpakking, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

4.4 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.5 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederenretour te zenden.

Berekeningen en beschrijvingen

5.1 In de catalogi, op de website, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

5.2 De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten voor in rekening zijn gebracht.

Betaling

Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten der diensten aan hem te worden voldaan, tenzij anders met hem overeengekomen.

6.1 Als Sunspa Benelux na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bank garantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Sunspa Benelux onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van Sunspa Benelux.

6.2 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sunspa Benelux als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 75,00 exclusief BTW.

6.3 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige in gebrekstelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Levertijden en leveringstermijnen

7.1 De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: – de dag van totstandkoming van de overeenkomst. – de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. – de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de koper dient te worden voldaan.

7.2 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

7.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten de schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door dat voor de uitvoering van het werk tijdig besteld materialen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

7.4 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld.

7.5 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

7.6 Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

7.7. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

7.8 Indien de producten beschadigd zijn, zal Sunspa Benelux de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: – de herstelkosten, dan wel – de waarde van het product.

Eigendomsvoorbehoud

8.1 Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 7 lid 4 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan de schuld van de verkoper te wijten. De verkoper is gerechtigd na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat het product als geleverd geldt de goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de koper verschuldigde.

8.2 Onverminderd het in het vorige lid en in het artikel 7 lid 4 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan.

Reclamering en garantie

9.1 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.2 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 7 lid 4, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

9.3 Sunspa Benelux verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.), 1 jaar op de ozonator en 5 jaar op de kuip vanaf de datum van installatie. Jets zijn uitgesloten van garantie, temeer omdat koper nimmer kan garanderen of aantonen dat hij of zij de ph altijd in de juiste waarde heeft weten te behouden. Op de TV is een garantie van 6 maanden. De garantie voor de kuip is als volgt opgebouwd:

Wanneer de kuip gaat scheuren gelden de volgende garantievoorwaarden:

 • 1e jaar: 100 % Garantie
 • 2e jaar: 100% Garantie
 • 3e jaar: 75% Garantie
 • 4e jaar: 50% Garantie
 • 5e jaar: 25% Garantie
 • Overige schade aan kuip
 • 1e jaar: 100 % Garantie
 • 2e jaar: 80% Garantie
 • 3e jaar: 60% Garantie
 • 4e jaar: 40% Garantie
 • 5e jaar: 20% Garantie

U kunt bij uw installateur naast de gebruikelijke fabrieksgarantie een extra servicecontract afsluiten. Op het moment van installeren zal de installateur u hierover volledig informeren. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in onderstaande. Lees deze door voordat u gebruik maakt van de spa.

9.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: -de niet inachtneming door de koper van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik. – normale slijtage. – montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper. – de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. – in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken. – materialen die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt. – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken. – door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.

9.5 Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.

9.6 Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa bubbelbad of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa bubbelbad is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa bubbelbad verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa bubbelbad voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

9.7 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

9.8 De koper dient er te allen tijde voor te zorgen dat de spa rondom vrij staat zodat de monteur aan alle kanten van de spa er makkelijk bij kan.

9.9 De koper dient, bij (al dan niet noodzakelijke) verplaatsingen of verhuizingen van de spa, er te allen tijde zelf voor te zorgen dat de spa vrij is om te verplaatsen. Omliggende aanbouw, overkappingen of gazebo’s dienen door de koper zelf afgebroken te worden. Sunspa Benelux is niet aansprakelijk voor dergelijke werkzaamheden of kosten.

9.10 Wanneer u uw spa leeg laat staan kan er roestvorming ontstaan aan de aanwezige keringen en jets en kunnen de rubbers uitdrogen. Indien de spa wel leeg komt te staan en er zich een van deze problemen voordoet valt dit buiten de garantie.\

9.11 Op de ozonator en accessoires heeft u 1 jaar garantie. Uitgesloten zijn de spa cover en spa kussens, dit omdat dit slijtagegevoelige producten betreft. 

Toepasselijkrecht en geschillen

10.1 Op alle tussen Koper en Sunspa Benelux gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

10.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Sunspa Benelux, tenzij anders is overeengekomen.

10.3. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda. Sunspa Benelux blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

10.4. Indien de koper consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de koper zelf) drie of minder personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Sunspa Benelux V.O.F zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet burgerlijke rechter.

Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Sunspa Benelux nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Sunspa Benelux is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

11.2 Sunspa Benelux is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

11.3 Ook is Sunspa Benelux niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van Sunspa Benelux wegens onderhoud of anderszins.

11.4 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

11.5. Sunspa Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Sunspa Benelux iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon.

Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

12.1 De koper is geheel verantwoordelijk voorde keuze, het gebruik en de toepassing van door Sunspa Benelux geleverde producten en/of diensten.

12.2 Indien het eigendom van een product nogniet op de koper is overgegaan, zal de koper hetbetreffende product zorgvuldig en in overeenstemmingmet eventuele (andere) gebruiksvoorschriftenvan Sunspa Benelux cq. de toeleveranciers van Sunspa Benelux, behandelen en gebruiken.

12.3 De koper zal Sunspa Benelux direct schriftelijk op dehoogte stellen wanneer enig onderdeel van deproducten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.

12.4 De koper is verplicht de producten bijaankomst te inspecteren en eventuele gebrekendirect aan Sunspa Benelux te melden.

12.5 Bij het gebruik van een spa bubbelbad van Sunspa Benelux gaat de koper akkoord dat Sunspa Benelux geen verantwoordelijkheden draagt voor het onjuist omgaan met de veiligheid van de spa bubbelbad. Indien er alcohol wordt gedronken draagt Sunspa Benelux geen verantwoordelijkheid voor de consequenties hiervan. Ook indien er kinderen, dit zijn personen onder de 16 jaar, zonder begeleiding gebruik maken van de spa bubbelbad draagt Sunspa Benelux geen verantwoordelijkheid voor de consequenties. Zie de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van Sunspa Beneluxvoor een overzicht van alle instructies.

12.6 De garantie op onze spa’s geldt alleen bij niet-commercieel gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruikt van onze spa’s voor commerciële doeleinden.

12.7 Indien u kiest om uw spa zelf op te halen, te vervoeren en te installeren, zijn de voorrijkosten en montagekosten bij gebreken aan de spa voor de klant zelf.

De klant heeft in dit geval wel nog steeds garantie op de spa onderdelen. Echter dient de klant deze zelf te vervangen. Wij zullen de betreffende onderdelen naar de klant opsturen en vragen of de klant de defecte onderdelen kan retourneren.

Wanneer de klant een 2-jarig servicecontract afsluit bij aankoop van de spa geldt dit niet en zullen onze monteurs zonder voorrijkosten en montagekosten de betreffende onderdelen vervangen.

Incassokosten

13.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

– Over de eerste 2954,55 euro 15% met een minimum van 50,00 euro
– Over het meerdere tot 5909,09 euro 10%
– Over het meerdere tot 14772,73 euro 8%
– Over het meerdere tot 59090,91 euro 5%
– Over het meerdere 3% indien
– Sunspa Benelux aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.2. De koper is jegens de verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Wijzigingen in te leveren zaken

Sunspa Benelux is bevoegd zaken te leveren die afwijkingen van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Indien Sunspa Benelux. van deze mogelijkheden gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft deze bevoegdheid gedurende 7 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Prijsverhoging

Sunspa Benelux met wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Sunspa Benelux niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Sunspa Benelux mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 12% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Wijziging in de voorwaarden

Sunspa Benelux is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Sunspa Benelux zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van de inwerkingtreding is mede gedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.
Deellevering

Het is Sunspa Benelux toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deelleveringen geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Sunspa Benelux bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Technische eisen

Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Sunspa Benelux er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.